Prometheus?

Jako ve vodní hladině se v něm zrcadlí okolí a tím částečně splývá s krajinou. Jeho dynamika spočívá v pohybu objektů i všeho živého, proměnách počasí i ročních období. Člověk přitom jeho statickou přítomnost spíše tuší v záblescích slunce a odrazu plynoucích mraků. Je němým pozorovatelem zaznamenávajícím čas a život, které kolem i skrze něj plynou. Do jeho tichého údělu promítáme sami sebe a klademe si nespočet otázek, na které v jeho přítomnosti hledáme odpovědi …

Náš Prometheus daroval lidem vodu, a se svým zurčícím vodním pramínkem nabízí ukojení žízně v parných dnech.

Like a water surface, he mirrors his surroundings and thus partly merges with the landscape. His dynamism lies in the movement of objects and all living things, the changes of weather and seasons. One rather senses his static presence in the flashes of the sun and the reflection of passing clouds. He is a mute observer recording time and life that passes around and through him. We are projected into his silent destiny and ask ourselves countless questions, to which we seek answers in his presence…

Our Prometheus gave water to the people, and with his gurgling fountain he offers thirst quenching on sultry days.

Further Projects